Miljöhantering

Oljesanering och båtlänsar:

Utsläpp av dieselolja/bensin utgör det största kemiska hotet mot våra vatten. Cirka 1 liter olja kan teoretiskt förstöra 100.000 m3 dricksvatten. Därför är det viktigt att mycket snabbt och effektivt begränsa oljespill i vatten eller på land. Länsar ska läggas ut i samband med oljeutsläpp.

Klubben har saneringsutrustning i hamnen och på varvet.

Om du orsakar eller upptäcker ett större oljeutsläpp:
  • Ring SOS Alarm tel: 112
  • Görvälns driftcentral tel: 08-580 382 00 (bemannad dygnet runt)
  • Järfälla kommun, kundtjänst/Miljö- och hälsoskyddsenheten tel: 08-580 285 00
  • Piluddens Båtklubbs ordförande Thomas Andrén
Medan du väntar på räddningstjänsten försök att begränsa skadan!
Förorenat vatten från kölsvinet får inte pumpas ut i sjön!

Miljöriktig sophantering är en självklarhet

Miljöstationen hanterar

miljo1

• Spillolja / bränslerester
• Oljefilter / bränslefilter
• Glykolrester / kylarvätska
• Lösningsmedel / färgrester
• Startbatterier / vanliga batterier
• Penslar / målarburkar

PBK hyr en Miljöstation från Pre Zero. Givetvis samarbetar  vi med ansvariga på kommunen för att uppfylla alla miljökrav och direktiv som gäller, då det är självklart att vi skall värna om vår miljö, och därmed hantera sopor och avfall på rätt sätt! Du öppnar stationen med din klubbnyckel.

Behållare för kontaminerat täckningsmaterial från båtbottenrengöring/sanering finns efter stängslet på nedre varvet.

Effektiv hantering

miljo2

Tydligt uppmärkta kärl och behållare
anger vad du får deponera i de olika
behållarna.
Det är mycket noga att rätt sak hamnar
på rätt plats, efter-som det är olika deponihantering av olika vätskor/oljor.
Miljöstationen är en del i allas vårt gemensamma arbete för en bra miljö!!

Toalettavfall
Notera att fr.o.m den 1 April 2015 infördes ett förbud för fritidsbåtar enligt Transportstyrelsens föreskrifter (TFS 2012:13) att tömma sitt toalettavfall eller annat avfall som även innehåller toalettavfall inom Sveriges sjöterritorium.  Båtens septitank ska tömmas i “Latrinsugen” som finns på servicebryggan i hamnen. Nyckel finns i vakttornet. 

Markföroreningar
Efter mångårig hantering av båtar från vilka biocider och tungmetaller kan ha överförts från båtbottenfärger till markskiktet, skall försiktighet iakttas med grus och damm från marken. Undvik direktkontakt med grus och tvätta händerna efter kontakt. Särskild uppmärksamhet med barn och husdjur vilka inte skall leka eller lämnas utan mycket god tillsyn inom varvsområdet. Bär, svampar och växter som växer inom området skall ej plockas eller förtäras.

Järfälla kommuns miljödiplom

Järfälla kommun har ett miljöledningssystem som de kallar miljödiplomering. Piluddens Båtklubb har gjort en miljöutredning i samarbete med miljöombud från Kallhälls Båtklubb och Jakobsbergs Båtsällskap. Vi har gått igenom våra kemikalier och miljöaspekter och gjort en miljöplan. Klubben erhöll miljödiplom nivå brons under 2012 och erhöll silvernivån inför 2014. Styrelsen för Piluddens Båtklubb har under hösten 2014 behandlat miljödiplomering för guldnivå och har nu erhållit denna. Järfällas Miljödiplom Guld uppfyller Svensk Miljöbas kravstandard. Det innebär att klubben också kunnat revideras mot Svensk miljöbas kravstandard. Revision mot Svensk Miljöbas kravstandard ska genomföras av en godkänd tredjepartsrevisor.

ny-bild

Vi är stolta över vårt miljödiplom. Det intygar att:
– vi arbetar aktivt för en bättre miljö
– vi uppfyller grundläggande miljökrav
– vi har ett systematiskt, seriöst och långsiktigt miljöarbete
– vi har en miljömedveten personal som arbetar tillsammans för att
hushålla med energi och råvaror, minska klimatpåverkan,
luftföroreningar samt spridning av miljögifter.

Mer information finns på www.jarfalla.se/miljodiplom
 miljodiplom_miljobas