Landliggare på Piluddens båtklubb

Styrelsen i Piluddens båtklubb ser med viss oro på att vi får allt fler båtar som ligger kvar på land hela sommaren. Enligt stadgarna har Piluddens båtklubb som ändamål ”Att befrämja intresset för sjö- och båtsport för såväl senior- som juniormedlemmar”. Det är vår bestämda övertygelse att vi bäst befrämjar medlemmarnas intresse för båtsport genom att se till att båtarna ligger i sjön.

Styrelsen har därför beslutat, i enlighet med gällande regelverk och båtplatsavtal, att båtägare som avser ha sin båt kvar på̊ land efter 2022 års sjösättning ska träffa en skriftlig överenskommelse med styrelsen i god tid (minst 14 dagar) före sjösättningen. Vidare har styrelsen beslutat att utnyttja möjligheten i regelverket att ta ut en dygnshyra på 50 kr per dygn räknat från den 1 juni till den 30 september detta utöver ordinarie båtplatsavgift.

Det är båtägaren som skall ta initiativ till att en överenskommelse kommer till stånd och överenskommelsen skall innehålla följande uppgifter:

·      orsak till att båten skall ligga kvar på land

·      vilka åtgärder som vidtas för att båten skall sjösättas eller borttransporteras,

·      en tidplan för detta

·      en klausul om att klubben har rätt att besiktiga båten för att försäkra sig om att åtgärder i överenskommelsen vidtas.

Sedan skall styrelsen fatta beslut om din båt har tillräckliga skäl för att få stå kvar på land. Båtägare vars båt står kvar på land utan överenskommelse eller kommer in för sent kommer att debiteras dubbel dygnshyra.

Styrelsen