Föreskrifter

Föreskrifter

Förtöjning

 1. Alla fasta båtförtöjningar i klubbens hamn ska vara utförda enligt klubbens regler.
  Besiktning sker årligen och avvikelser rapporteras till ägaren. Sådant påpekande från hamnkaptenen eller dennes ställföreträdare ska åtgärdas inom 14 dagar. Om så ej sker påföres böter med det belopp som stämman fastställt på senaste årsmötet. Om betalning av böter ej sker så utgör det grund för uppsägning av båtplatsen. Uppsägning på denna grund beslutas av styrelsen.
 2. Styrelsen och tjänstgörande vakt äger rätt att gå ombord på inom hamnen förtöjda båtar om det behövs.
 3. Om båt är förtöjd så att risk föreligger för skador äger styrelsen rätt att flytta båten till annan plats. Omflyttning sker på båtägarens risk och bekostnad.
 4. Båt som olovligen förtöjts, äger styrelsen rätt att flytta. Om båt kvarligger efter ordinarie upptagning utan lov av styrelsen utgår en av styrelsen fastställd dygnshyra.
 5. Alla bryggförtöjningar ska vara permanent utförda så att linan i bomänden är försedd med splitsat öga, vilket ska vara försett med kaus. Splitsen ska vara utförd med minst fem instick.
 6. Inga typer av hakar är tillåtna på permanenta förtöjningar.
 7. Någon form av ryckutjämning måste finnas. Vid användning av trådfjädrar ska säkerhetskättning vara anbringad mellan förtöjningslinans schackel och förtöjningsringen i bryggan, så att den skyddar förtöjningen om ryckdämparfjädern brister. Gummidämpare med ingjuten kättning måste vara anpassad till båtens vikt.
 8. Alla schackelbultar ska säkras med najtråd (låstråd).
 9. Förtöjning ska vara enligt ”4-punktsprincipen”, vilket innebär att förtöjningen sker i intilliggande bommar med fäste på både babord och styrbords sidor, i såväl akter som i fören på båten. Förtöjning ska ske endast i Y-bommarnas förtöjningsöglor. Endast då bommar inte finns på någon sida, tillåts förtöjning i brygga.
 10. Båten ska vara förtöjd i avsedda pollare och löpa genom halkipar då detta finns samt vara förtöjd så att fören/aktern ej kan nå brygga, bom eller intilliggande båt.
 11. Samtliga förtöjningar och fjäderanordningar ska vara i gott skick, utan tecken på skador eller åldersangrepp.
 12. Båten ska vara försedd med fendrar i lämpligt antal (minst 4 st) som hänger fritt mellan bom och båt. Det är korrekt avfendrat om bom och båt ej kan få kontakt med varandra.

Varvsplats

 1. Båtägare är skyldig att ha egna bockar/stöttor i fullgott skick anpassade till båtens storlek och tyngd. Vaggor, stöttor, vagnar, bockar, pallningsvirke som ägaren misstänker inte är korrekt ska repareras/bytas ut omgående av båtägaren utan anmaning från varvsmanskapet. Man ska alltså inte vänta för att se om eventuella brister eller svagheter man är medveten om upptäcks eller inte, utan utföra reparationen/utbytet direkt. Materiel som fått anmärkning av varvsmanskapet ska åtgärdas omgående och vara klart för besiktning senast 10 dagar efter påpekande av varvschef eller ställföreträdare. Anmälan att materiel åtgärdats och är klart för slutbesiktning ska göras självmant till varvschefen.

  Varvschefen äger rätt att döma ut materiel, som anses vara till fara för andra båtar eller inom varvsområdet närvarande medlemmar (rasrisk). Förutom säkerhetsaspekten på undermåligt material så ska man komma ihåg att om undermåligt material upptäcks först på upptagningsdagen så kommer denna båt inte att lyftas/torrsättas.

  Kostnader för senare lyft är högre och ska helt betalas av båtägaren. Böter utfaller om båtägare inte följer de anvisningar som är gjorda av varvschefen eller hans ställföreträdare. Sådant ärende behandlas av styrelsen.
 2. Varje båtägare är skyldig att omedelbart efter sjösättning av båten samla ihop sitt pallnings- och täckningsmateriel och märka detta med namn och båtplats. Materielen ska snarast placeras på anvisad uppläggningsplats. Opackad och omärkt materiel kan kastas av manskapet på städdagen, vilket klubben ej tar ansvar för.
 3. Båtar och inventarier upplägges helt på båtägarens risk och ansvar.
 4. Båtägare som önskar kvarligga på land efter ordinarie sjösättningsdagar ska träffa en skriftlig överenskommelse med styrelsen om hur länge båten ska ligga på land och vad som ska göras. Om så ej sker utgår en av styrelsen fastställd dygnshyra.
 5. Båt som måste flyttas på grund av att båtägaren ej infunnit sig inom föreskriven tid till sjösättning debiteras extra kostnader som uppkommer för lyft och ompallning.

Vakthållning

 1. Varje båtägande medlem är skyldig att utföra vakttjänstgöring enligt gällande vaktinstruktion och vaktförordning.
 2. Vaktpassen ska alltid utföras av två personer. Båtägande medlem ansvarar för att ordna sin vaktkompis.
 3. Medlem kan teckna sig för vaktpass på årsmötet samt under perioden fram till sjösättningen. Medlemmar som ej tecknat sig själva, tilldelas vaktpass av vaktchefen.
 4. Om båtägande medlem inte fullgör sina vaktpass eller utför dessa på ett försumligt sätt, t.ex. ertappas sovande eller med bristande uppsikt över hamn och varv, så ses detta som en mycket allvarlig förseelse.

  Båtägare som inte fullgör eller uteblir från sitt vaktpass åläggs att betala 2000 kronor. Om båtägare genomför sitt vaktpass utan vaktkamrat åläggs densamme att betala 1000 kronor. I båda fallen har båtägare skyldighet att senare fullgöra ett vaktpass.

  Bristande hamnbevakning ska rapporteras till styrelsen som prövar frågan om uppsägning av båtplatsen. Uppsägning kan ske med omedelbar verkan.

Sjösättning och upptagning

 1. Information om sjösättning och upptagning meddelas på klubbens hemsida.
 2. Sjösättning eller upptagning med truck eller kranbil utanför ordinarie datum ska alltid godkännas av varvschefen eller dennes ställföreträdare. Merkostnad för sjösättning eller upptagning som sker utanför ordinarie tillfälle betalas av båtägaren. Inga lyft över båtar får genomföras utan skriftligt godkännande av de båtägare som berörs.
 3. Vid sjösättning och upptagning ska båtägaren stå till hamnbefälens och arbetslagets förfogande.
 4. Före sjösättning och upptagning ska båtägaren i klubbstugan uppvisa:
  a). Kvitto på betald båtförsäkring.
  b). Försäkringsbevis för aktuell båt.

  Uppvisas inte detta sker inget båtlyft. Detta kan betyda extra kostnader för båtägaren i form av omflyttning eller lyft vid annat datum till ökad kostnad.
 5. Såväl sjösättning som upptagning sker helt på båtägarens risk och ansvar.
 6. Styrelsen äger rätt att på båtägarens risk och bekostnad lyfta upp båt som utan medgivande ligger kvar i hamnen efter sista ordinarie upptagningstillfälle.
 7. På grund av olycksrisken ska familjemedlemmar, barn och hundar vistas utanför varvs-/arbetsområdet vid sjösättnings- och upptagningsarbeten. Förutom varvsmanskapet äger endast de båtägare som har med aktuella båtlyft att göra rätt att vistas inom arbetsområdet.
 8. All transport av materiel, dynor etc till eller från båtarna under pågående sjösättning/upptagning är förbjuden.
 9. I samband med sjösättnings-/upptagningsdagar ska båttrailer vara möjlig för båtklubben att förflytta. Det innebär t ex att ägaren ansvarar för att däcken är pumpade och att den är rullbar. Den får inte vara låst med kätting genom hjulen. Trailern ska vara märkt med ägarens namn.

Miljöstationen

 1. Båtägare får inte inom klubbens anläggning spilla eller hälla ut miljöfarligt avfall som olja, drivmedel, färg etc. Sådant avfall ska placeras i miljöstationen. Det är varje medlems skyldighet att sortera och placera avfallet i rätt behållare enligt miljöstationens anvisningar.
 2. Hushållsavfall samt källsortering får endast kastas i avsedda tunnor. Det är förbjudet att kasta denna typ av avfall i containern eller miljökärlen. Felaktig sortering innebär stora merkostnader för PBK.

Bryggplats

 1. Före erhållande av bryggplats prövas båtens storlek i förhållande till ledig kapacitet. Bedömningen görs av styrelsen.
 2. Om medlem vill byta båt så ska detta meddelas styrelsen i god tid, så att eventuell ny plats kan anvisas. Medlem som byter båt utan att ha rådgjort med styrelsen, kan om båtstorleken ändras, inte automatiskt påräkna rätt till ny båtplats.
 3. Om medlem säljer sin båt eller kvarligger på land, men inte vill frånträda sin bryggplats, ska platsen tillsvidare ställas till klubbens förfogande. Har innehavaren av sådan bryggplats inte inom ett år från försäljningen anskaffat ny båt eller inte sjösatt, förloras rätten till båtplatsen.
 4. Överlåtes båten till utomstående, äger den nya båtägaren inte automatiskt rätt att övertaga den tidigare ägarens plats och kontrakt. Den nye ägaren får ansöka om plats och medlemskap på vanligt sätt. Detta prövas sedan av styrelsen.
 5. Medlem får inte hyra eller låna ut sin båtplats till annan person utan styrelsens medgivande. Om så sker kan rätten till platsen förloras.
 6. Styrelsen kan låna ut platser som anmälts lediga till gästande båtar.
 7. Det är förbjudet att på bryggor etc förvara jollar eller material. Jollar och övrigt material som ska förvaras inom klubbens område måste förvaras på av varvschefen anvisad plats.
 8. Båtägare ska vid framförande av bil/båt inom klubbområdet anpassa farten så att skada eller olägenhet ej kan uppstå. Högsta båthastighet i hamnen är 3 knop.
 9. Skador på bryggor och bommar ska snarast anmälas till hamnkaptenen, varvschefen eller någon annan i styrelsen.
 10. Eluttagen på bryggorna är endast avsedda för batteriladdning och kortare inkoppling. Permanent anslutning utan tillstånd från styrelsen är förbjuden.

Arbetsplikt

 1. Båtägande medlem är skyldig att vid behov utföra minst 8 timmars arbete för klubben per år utöver vakttjänstgöring. Arbetsinsatsen tas normalt ut i form av arbetspass om 4 timmar med närvarouppföljning. Sjösättnings- och upptagningsdagarna samt vår- och höststädningen räknas som obligatoriska arbetsdagar utöver arbetsplikten om 8 timmar.
 2. Det åligger båtägare som tecknat sig för eller tilldelas arbetspass att själva hålla reda på var och när arbetet ska utföras samt att själv se till att avprickning sker på för dagen aktuell närvarolista.
 3. Förhinder att deltaga i arbetspass som medlem bokat eller kallats till ska i god tid avbokas eller meddelas arbetspassansvarig.
 4. Om båtägare som kallats, utan fullgott skäl inte fullgör sin del av det gemensamma arbetet, arbetsplikten, så ska särskild avgift erläggas. Om medlem inte betalar avgiften utgör det grund för uppsägning av båtplatsen. Uppsägning på denna grund beslutas av styrelsen.

Nyckel

 1. För tillträde till klubbens område erhåller medlem en nyckel till en av styrelsen fastställd deposition. Endast en nyckel kan vara aktivt och giltig per medlemskap.
 2. Vid utträde ur båtklubben ska nyckeln återlämnas. Den erlagda depositionen återbetalas då nyckeln kommit klubben tillhanda. Nyckeln kan spärras i systemet vid medlems utträde ur klubben om nyckeln ej återlämnats.
 3. Nyckeln kan också spärras om klubbens avgifter ej betalas i tid och förblir spärrat till dess att avgiften är betald.
 4. Familjemedlem som önskar egen nyckel måste vara s.k. ”övrig medlem” i klubben (en nyckel per medlemskap).
 5. Nyckel ersätter inte medlemskortet som behörighetshandling inom klubbens anläggning. Medlemskortet ska alltid finnas tillgängligt när du som klubbmedlem vistas inom klubbens anläggning.

Allmänna bestämmelser

 1. Hamnen är avsedd för registrerade båtar i Piluddens Båtklubb (PBK). Båt som inte är registrerad i PBK äger inte rätt att angöra eller anlöpa hamnanläggningen.
 2. Infarts- och gånggrind ska hållas låst alla tider på dygnet.
 3. Nyckel till området är personlig och får inte överlåtas, utlånas eller kopieras. Förlust ska omedelbart anmälas till båtklubbens styrelse. Missbruk kan medföra uppsägning av båtplatsen. Ett sådant beslut fattas av styrelsen.
 4. Varje medlem ska tillse att obehöriga personer inte vistas inom klubbens anläggning och kunna styrka sitt medlemskap.
 5. Varje medlem ska tillse att ordning och reda följs inom klubbens område.
 6. Fiske är förbjudet inom klubbens anläggning.
 7. Båtägare är skyldig att ha båt som förvaras in om klubbens anläggning helförsäkrad. Försäkringen ska uppvisas två gånger per år i samband med sjösättning och upptagning.