Vattenskyddsområde

Östra Mälarens vattenskyddsområde:

Östra Mälaren är vattenskyddsområde för att skydda vårt dricksvatten. Vår hamn ligger inom vattenskyddsområdet. Vad det innebär kan du läsa på Länsstyrelsens hemsida.

 

I föreskrifterna finns angivet risk för tillförsel/spridning av förorenande ämnen till yt- och grundvatten. Det är således absolut förbjudet att släppa ut miljöfarliga ämnen exempelvis diesel/bensin, glykol, smörjolja i hamnområdet eller i vattnet. Om det står oljehaltigt vatten i ditt kölsvin pumpa aldrig ut det i Mälarens vatten.

Om du har glykol i kylsystemet, kör motorn på land innan sjösättningen och samla upp den glykolhaltiga vätskan som sedan lämnas i miljöstationen.

Anmälan om olyckshändelse:

Olyckshändelse, spill eller läckage, som utgör risk för vattenförorening, ska omedelbart anmälas av den som orsakat tillbudet eller fått kännedom om tillbudet.

Anmäl görs till:

 
 •  Kommunala räddningstjänsten via SOS Alarm tel: 112
 
 •  Görvälnverket tel: 08-580 382 00 (driftcentralen, bemannad dygnet runt)
 
 •  Piluddens Båtklubb: 08-583 562 66
 
Medan du väntar på räddningstjänsten, försök att samla upp utsläppt vätska med ecobark som finns i miljöstationen.

Toalettavfall 
Notera att fr.o.m den 1 April 2015 infördes ett förbud för fritidsbåtar enligt Transportstyrelsens föreskrifter (TFS 2012:13) att tömma sitt toalettavfall eller annat avfall som även innehåller toalettavfall inom Sveriges sjöterritorium.  Båtens septitank ska tömmas i “Latrinsugen” som finns på servicebryggan i hamnen. Nyckel finns i vakttornet.