Kallelse till årsmöte

Härmed kallas du som båtägandemedlem i Piluddens Båtklubb till vårt årsmöte söndag den 28 mars 2021 kl. 15.30 – ca 18.00.
Mötet kommer att hållas digitalt på grund av rådande pandemi.

Ur dagordningen:

  1. Verksamhetsberättelse för 2020
  2. Bokslut och ekonomisk redovisning för 2020
  3. Fastställande av avgifter och budget 2021
  4. Val av styrelseledamöter och övriga funktionärer
  5. Handlingsplan för uppfyllande av HAV:s riktlinjer
  6. Eventuella motioner och förslag
  7. Aktuell information och övriga ärenden

Observera att motioner och förslag ska vara styrelsen tillhanda senast 1 mars 2021.

Komplett dagordning med handlingar tillsammans med instruktion om hur man ansluter till mötet kommer att skickas ut senast två veckor före årsmötet.

Välkomna till ett annorlunda årsmöte i år hälsar Styrelsen i Piluddens Båtklubb!