Frågor & Svar

Svar på en del viktiga frågor om medlemskapet, båtplats mm

Medlemskapet – Båtplatsavtalet – Avgifter

Fullständig information om medlemskapet och båtplatsavtalets innehåll hittar ni här på hemsidan under fliken “Om PBK” och valet “Stadgar”.

Fråga: Kan man säga upp sin båtplats när som helst?

Svar:  Nej. Uppsägning ska ske innan brytdatumet för den kommande säsongen enligt båtplatsavtalets baksida. Ska man säga upp sig inför sommarsäsongen så ska detta ske före 1 april, och inför vinterhalvåret före 1 oktober. Avtalet anses efter dessa datum automatiskt förlängt (6 mån.) till nästa brytdatum.

Fråga: Gäller muntlig uppsägning?

Svar:  Nej! Uppsägning ska ske genom att fylla i formuläret här på hemsidan. Man kan INTE säga upp platsen muntligt, per e-post, eller via brev-inkastet i klubbhuset.

Fråga: Vad händer om jag sagt upp mig för sent?

Svar:  Enligt det båtplatsavtal som alla båtägare undertecknat vid inträdet i klubben så är man betalningsskyldig för kommande säsong, vare sig man har båten i klubben eller inte, om man inkommit med uppsägningen efter respektive brytdatum. I och med undertecknandet av avtalet har man också accepterat på avtalets baksida stående villkor för båtplats och medlemskap i PBK. Att jämställa med vilket hyresavtal som helst.

Fråga: Om jag struntar i att betala?

Svar:  Båtplatsavtalet är en juridisk handling som gäller som underlag för inkassoåtgärd. Man är betalningsskyldig i och med att man inte uppfyllt de villkor man undertecknat vid inträdet i klubben. I händelse av tvist är det bättre att om möjligt komma till en uppgörelse med klubben.

Fråga: Övrig / familjemedlem som ej betalat i tid?

Svar:  Medlemmar som ej innehar båtplats i klubben (övrig- / familjemedlem) erhåller inte någon påminnelse om avgiften ej inkommit i tid. 30 dagar efter förfallodatumet anses automatiskt medlemskapet i klubben ha upphört. Kömedlem som ej inbetalat 500:- registreras ej, och finns därför inte heller med aktivt i kösystemet.

Fråga: Kömedlemskapet och när börjar medlemskapet gälla?

Svar:  Kömedlemskapet kostar f.n 500:- kr per år. Denna avgift  täcker in den ökade administrationen med erbjudande av båtplats, fortsatt bevakning om man tackar nej till erbjuden plats o.s.v. Om man under säsongen blir erbjuden plats, och accepterar denna, betalar man även den ordinarie medlemsavgiften på 800:- kr för att inträda som fullvärdig medlem i klubben. Anmäld kömedlem som ej inbetalat 500:- kr registreras ej, och finns därför inte heller med i kösystemet.

Fråga: Vad händer om jag betalar båtplatsavgiften för sent?

Svar:   En förseningsavgift läggs till det belopp som skulle inbetalats. Avgiften är f.n. på 255:- kronor. Ränta utgår med diskontot plus 8%. Betalas inte påminnelsen omgående spärras den elektroniska nyckeln till klubben, därefter prövas ärendet av styrelsen för ev. uppsägning. Platsen ställs omgående till förfogande för den som står först i kön till båtplatser.

Fråga: Om jag behöver uppskov med betalningen?

Svar:  Om man känner att man av olika anledningar inte kan betala avgiften i tid så är det mycket viktigt att kontakta kassören omgående. Det brukar inte vara några problem med detta, och man slipper försenings-avgifter och spärrad nyckel. Ju tidigare kassören kontaktas, dess bättre.

 Fråga: Ingår upptagning och sjösättning i båtplatsavgiften?

Svar:  Nej. Lyftavgiften uppgår till 750 kr per lyft både vid sjösättning och vid upptagning. Sjösättning sker oftast första helgen i maj och upptagning sker oftast första helgen i oktober. Beslut om sjösättning och upptagningsdatum finns anslaget på hemsidan. Om lyft sker på annan tid än de beslutade sjösättnings- och upptagningsdagarna är det dubbelavgift. Alla truck- eller kranlyft vid både sjösättning, upptagning samt eventuell omflyttning betalas med Swish.