Båtplats/byte-Vaktgång/Arbetspass

Båtplats / Båtbyte

Fråga:  Kan jag byta båt utan vidare?

Svar: Vid alla båtbyten ska styrelsen först kontaktas. Detta för att en större båt kanske kräver en annan plats i hamnen, en plats som kanske inte finns ledig vid bytet. Vid byte till mindre båt så ska naturligtvis om det är möjligt en mindre plats, som dessutom kostar dig mindre pengar, anvisas.  Man kan alltså inte automatiskt påräkna plats i hamnen vid ett båtbyte till större storlek!

Fråga: Kan jag låna ut min båtplats?

Svar:  Inte utan att först ha inhämtat styrelsens tillstånd för detta. Utlåning av båtplats beviljas normalt inte utan att det finns speciella skäl för detta. Om plats och/eller nyckel upptäcks vara utlånade utan styrelsens godkännande kan detta medföra att man förlorar rätten till båtplatsen och/eller nyckeln.

Fråga: Finns det bestämmelser för mina förtöjningar?

Svar:  Självklart! Alla båtar inom hamnen ska vara förtöjda enligt försäkringsbolagens normer. Är man osäker så kan man kontakta hamnkaptenen eller styrelsemedlem för råd och anvisningar. Information om klubbens förtöjningskrav hittar du även på vår hemsida. Förtöjningarna besiktigas varje vår av hamnkaptenen och en liten not ges till båtägaren om brister upptäckts. Dessa anmärkningar ska åtgärdas inom 2 veckor av båtägaren. Om båtägaren inte gör detta trots påminnelse och förtöjningarna utgör en risk för både dennes båt och andras båtar, utgår i första skedet ett av årsmötet fastställt bötesbelopp.

Vaktgång / Arbetspass

Fråga: Måste alla gå vakt?

Svar:  Ja, alla båtägare har skyldighet att gå en vaktnatt per innehavd båt i klubben under sommarsäsongen. Båtägare med t.ex. två båtplatser måste därmed också gå två vaktnätter. Observera också att vaktpasset alltid ska utgöras av minst två personer. Vaktpass får aldrig utföras som ensampass med en mans bemanning! De som har vinterförvaring på klubbens varvsområde gör även vintervaktpass under vinterhalvåret. Detta erstätter tidigare krav på två arbetspass per år.

Fråga: Om jag struntar i mitt vaktpass eller missköter detta?

Svar:  Att utebli från sitt vaktpass är en av de allvarligare förseelserna man kan göra som medlem då hamnen i så fall är obevakad under natten. Övriga medlemmar räknar med att någon vakar över deras båt, precis som dom gjort under sitt vaktpass! Om vakten ertappas sovande rapporteras detta omgående till styrelsen. Utebliven vakt rapporteras alltid till styrelsen och bötesbeloppet är 2000 kr. Går du själv utan vaktkamrat, vilket är förbjudet, utgår 1000 kr i böter! Observera att skyldighet att gå sin vaktnatt kvarstår trots böterna. Man kan inte “köpa sig fri” med att bara betala bötesbeloppet. Underlåtenhet att sköta vakten eller betala böterna medför i allmänhet till uppsägning av båtplatsen efter styrelsebeslut.

Fråga: Obligatorisk arbetsplikt? (s.k. “arbetspass”)?

Svar: Alla båtägande medlemmar är skyldiga att utföra minst 4 timmars arbete för klubben under året, vilket normalt fördelas på ett arbetspass per säsong, förutom att deltaga i vår- och höststädning, vilket inte räknas som arbetspass. Man kan teckna sig för arbetspass på årsmötet eller genom att anmäla sig i samband med att arbetspassansvarig via mail kallar/informerar till kommande arbetspass. Medlem som ej tecknat sig under denna period kommer att tilldelas ett arbetsdatum av den arbetspassansvariga i styrelsen. Det åligger medlem att själv anmäla sig för arbetspass och sedan själv hålla reda på när arbetspasset äger rum. Under arbetsdagen ska man även själv se till så att man blir avprickad på närvarolistan för dagen. Har man giltigt förhinder ska man snarast meddela detta till arbetspassansvarig i styrelsen, samt teckna ny tid. Böter tas ut för uteblivet arbetspass, där förhinder ej anmälts, f.n. 1000 kr. Precis som med vaktgången kan här misskötsel eller underlåtenhet att betala böterna förverka båtplatsen.