Klubbens Miljöarbete

Saltsjön-Mälarens Båtförbund (SMBF) har hållit miljökonferens den 8 december 2022. Här nedan finns protokollet från konferensen samt länkar till de olika punkterna. I protokollet finns även länk till version 4 av “Handbok för Fritidshamnar”.

https://piluddensbatklubb.com/wp-content/uploads/2023/01/Saltsjon-Malarens-Batforbund-SMBF-Miljokonferens-2022.12.08-PDF.pdf

Vid klubbens årsmöte 28 mars 2021 beslutade årsmötet att anta styrelsens förslag till reviderad handlingsplan och gav styrelsen i uppdrag att tillse att klubben bedriver verksamheten med ansvar för miljön så att handlingsplanens intentioner uppfylls av klubben. Järfälla kommuns miljöförvaltning har godkänt handlingsplanen.

Reviderad handlingsplan för hur HAV:s riktlinjer ska uppfyllas av klubben.

Bottensanering av båtar som saknar analysvärden från Happy Boat.

Styrelsen har kompletterat handlingsplanen för biocidfärger i båtbottenfärgen och gäller för samtliga medlemmar i Piluddens Båtklubb. I kompletteringen framgår vad som gäller för båtar med olika kategorier av biocider i båtbotten. För er som står på varvet ska ni titta på den vita lappen med svart nummer som finns på er båtvagga för att få reda på vad som gäller för just din båt. Sök sedan upp din båt i rapporten som redovisar XRF-mätningen den 14 december 2020. Tabellen finns längst bak i dokumentet “Rapport XRF-mätning Piluddens BK 2020-12-14 av Happy Boat AB nedan.

Komplettering till handlingsplanen vad som gäller för olika kategorier av biocider.

Presentation vid årsmötet kring arbetet med att samtliga båtar inom båtklubben ska vara biocidfria.

Test av samtliga båtar på varvet för biocidfärger

Den 14 december 2020 testades samtliga båtar på varvet för biocidfärger. Piluddens Båtklubb har anlitat Happy Boat AB för att utföra mätningar av halten koppar, zink, tenn och bly i bottenfärgen. Mätningen utfördes med röntgenfluorescensteknik (XRF) där halten metall mäts i μg /cm2.

Rapport XRF mätning Piluddens BK 2020-12-14 av Happy Boat AB

Bakgrund: 2013 uppmanade Järfälla kommun alla kommunens båtklubbar att inkomma med en handlingsplan som visar hur man tänker uppfylla Havs och vattenmyndighetens riktlinjer. Av handlingsplanen ska framgå klubbens intentioner, inklusive tidplan avseende miljöanpassad tvätt av båtbottnar samt att upphöra med användning av giftiga båtbottenfärger.

Vid årsmötet 2015 beslutades att anta grundinriktningen i styrelsens förslag till riktlinjer och årsmötet gav styrelsen i fortsatt uppdrag att utveckla handlingsplan samt samordna tidplanen med övriga berörda klubbar i Järfälla kommun.

Båtbottenfärg

Båtbottenfärg som innehåller biocider, exempelvis koppar, får inte användas för behandling av båtar med sin huvudsakliga förtöjningsplats (hemmahamn) i sötvatten eller i Östersjön norr om Örskär.

Transportstyrelsen m.fl. Har tagit fram en broschyr ”REKOMMENDATIONER TILL BÅTÄGARE, BÅTKLUBBAR OCH ANDRA VERKSAMHETSUTÖVARE: SANERING AV BOTTENFÄRG SOM INNEHÅLLER TBT ELLER ANDRA FARLIGA ÄMNEN FRÅN FRITIDSBÅTSSKROV”

https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/sjofart/dokument/fritidsbatar1/miljo/rekommendation-sanering-batbotten-jan2022.pdf

I den här skriften finns beskrivet

  • Olika metoder för båtbottensanering
  • Riskminimerande åtgärder
  • Lathund för de olika saneringsmetoderna

Innehåller finns sammanfattat i följande bildpresentation som visats vid en informationsaktivitet på Piluddens båtklubb.

Länk till ”Information om båtbottensanering”

Det finns idag inga nationella riktvärden för vad som ska anses vara höga eller låga halter av olika metaller på båtskrov. Stockholms stad har tagit fram rådgivande gränsvärden för Tenn respektive Koppar som är de gränsvärden som Piludden båtklubb tillämpar.

https://tillstand.stockholm/globalassets/foretag-och-organisationer/tillstand-och-regler/tillstand-regler-och-tillsyn/fritid-och-underhallning/batklubbar/miljoforvaltningens-radgivande-referensvarden-xrf-batskrov_200317.pdf

ATT TÄNKA PÅ VID BÅTBOTTENSANERING

  • Skydda marken under båten med heltäckande plast eller presenning
  • Använd vind och regnskydd
  • Använd personlig skyddsutrustning
  • Avlägsna slip och skraprester efter varje pass
  • Hantera slip och skraprester som farligt avfall
  • Använd endast bottenfärger som är godkända för insjöar

Miljöpolicy

Piluddens Båtklubb antog den 21 april 2012 en miljöpolicy som uppdaterats 2014.
Jakosbergs Båtsällskap, Kallhälls Båtklubb och Piluddens Båtklubb är ideella allmännyttiga föreningar vilkas ändamål är bland annat att sammansluta båtägare och andra båtsportintresserade personer och sköta hamn och varvsplats för medlemmarnas båtar.
Vi ska bedriva vår verksamhet med ansvar för miljön och ständigt arbeta med förbättringar genom
– att minska utsläpp till luft och vatten och förebygga föroreningar
– att arbeta i framkant med båtmiljön genom att minst följa tillämpliga miljölagar och föreskrifter
– att fortsätta informera och utbilda våra medlemmar i miljökunskap och på så sätt påverka dem att göra rätt
och välja det mest miljöanpassade alternativet
– att på ett miljöanpassat sätt sköta drift och underhåll av våra hamnar
– att värna vår natur och Mälaren som är vår dricksvattentäkt.

Piluddens båtklubbs miljöpolicy

Köpguide för motorbåtar

När du står i begrepp att köpa en ny motorbåt finns det mycket du kan göra för att ditt köp ska bli bra för dig, plånboken och miljön. IVL, Svenska Miljöinstitutet har tagit fram en guide inför båtköpet som ska hjälpa dig att göra smarta val som hjälper dig att maximera din naturupplevelse och som gör att båtlivet inte alls blir lika belastande för miljön.