Klubbens Miljöarbete

Vid klubbens årsmöte 28 mars 2021 beslutade årsmötet att anta styrelsens förslag till reviderad handlingsplan och gav styrelsen i uppdrag att tillse att klubben bedriver verksamheten med ansvar för miljön så att handlingsplanens intentioner uppfylls av klubben. Järfälla kommuns miljöförvaltning har godkänt handlingsplanen.

Reviderad handlingsplan för hur HAV:s riktlinjer ska uppfyllas av klubben.

Bottensanering av båtar som saknar analysvärden från Happy Boat.

Styrelsen har kompletterat handlingsplanen för biocidfärger i båtbottenfärgen och gäller för samtliga medlemmar i Piluddens Båtklubb. I kompletteringen framgår vad som gäller för båtar med olika kategorier av biocider i båtbotten. För er som står på varvet ska ni titta på den vita lappen med svart nummer som finns på er båtvagga för att få reda på vad som gäller för just din båt. Sök sedan upp din båt i rapporten som redovisar XRF-mätningen den 14 december 2020. Tabellen finns längst bak i dokumentet “Rapport XRF-mätning Piluddens BK 2020-12-14 av Happy Boat AB nedan.

Komplettering till handlingsplanen vad som gäller för olika kategorier av biocider.

Presentation vid årsmötet kring arbetet med att samtliga båtar inom båtklubben ska vara biocidfria.

Test av samtliga båtar på varvet för biocidfärger

Den 14 december 2020 testades samtliga båtar på varvet för biocidfärger. Piluddens Båtklubb har anlitat Happy Boat AB för att utföra mätningar av halten koppar, zink, tenn och bly i bottenfärgen. Mätningen utfördes med röntgenfluorescensteknik (XRF) där halten metall mäts i μg /cm2.

Rapport XRF mätning Piluddens BK 2020-12-14 av Happy Boat AB

Bakgrund: 2013 uppmanade Järfälla kommun alla kommunens båtklubbar att inkomma med en handlingsplan som visar hur man tänker uppfylla Havs och vattenmyndighetens riktlinjer. Av handlingsplanen ska framgå klubbens intentioner, inklusive tidplan avseende miljöanpassad tvätt av båtbottnar samt att upphöra med användning av giftiga båtbottenfärger.

Vid årsmötet 2015 beslutades att anta grundinriktningen i styrelsens förslag till riktlinjer och årsmötet gav styrelsen i fortsatt uppdrag att utveckla handlingsplan samt samordna tidplanen med övriga berörda klubbar i Järfälla kommun.

Båtbottenfärg

Kemikalieinspektionens hemsida kan du läsa mer om båtbottenfärger. Det viktigt att begränsa användningen av påväxthindrande båtbottenfärger eftersom de tillför giftiga ämnen till kustnära ytvatten där känsliga vattenlevande organismer uppehåller sig.
På transporstyrelsens hemsida kan du läsa mer om reglerna om bottenfärg
Här finns också en informationsbroschyr från Transportstyrelsen “Måla båtbotten – Du har väl koll på reglerna?”
Stockholm stads miljöförvaltning har tagit fram rådgivande referensvärden för utfasning av biocider på båtskrov.
BOTTENMÅLNING

batbottenfarg

Att tänka på vid bottenmålning (ej nödvändigt om du mestadels är i Mälaren):

  • Man måste skydda marken under båten både vid målning och vid slipning med en presenning
  •  Alla sliprester och färgrester ska samlas upp och läggas i tunnan för färgrester i miljöstationen på lilla varvet
  • Endast miljögodkänd färg får användas
  • Skydda dig mot slipdammet med mask, skyddsglasögon och handskar (även vid målning)

Miljöpolicy

Piluddens Båtklubb antog den 21 april 2012 en miljöpolicy som uppdaterats 2014.
Jakosbergs Båtsällskap, Kallhälls Båtklubb och Piluddens Båtklubb är ideella allmännyttiga föreningar vilkas ändamål är bland annat att sammansluta båtägare och andra båtsportintresserade personer och sköta hamn och varvsplats för medlemmarnas båtar.
Vi ska bedriva vår verksamhet med ansvar för miljön och ständigt arbeta med förbättringar genom
– att minska utsläpp till luft och vatten och förebygga föroreningar
– att arbeta i framkant med båtmiljön genom att minst följa tillämpliga miljölagar och föreskrifter
– att fortsätta informera och utbilda våra medlemmar i miljökunskap och på så sätt påverka dem att göra rätt
och välja det mest miljöanpassade alternativet
– att på ett miljöanpassat sätt sköta drift och underhåll av våra hamnar
– att värna vår natur och Mälaren som är vår dricksvattentäkt.

Piluddens båtklubbs miljöpolicy

Köpguide för motorbåtar

När du står i begrepp att köpa en ny motorbåt finns det mycket du kan göra för att ditt köp ska bli bra för dig, plånboken och miljön. IVL, Svenska Miljöinstitutet har tagit fram en guide inför båtköpet som ska hjälpa dig att göra smarta val som hjälper dig att maximera din naturupplevelse och som gör att båtlivet inte alls blir lika belastande för miljön.